Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora nr 4- 2019/2020
z dnia 26.09.2019 r.

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

Traugutta 2, 58-400 Kamienna Góra

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

 • Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej: Administracja szkoły

UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają

obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pełne pełnienie obowiązków;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ; ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty;
 • spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( U. z 2008 r. nr 2223 poz. 1458),
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych;

III. Wymagania dodatkowe:

 • cechy osobowości; sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym;
 • zdolność efektywnego planowania i organizacji czasu pracy

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rejestru poczty elektronicznej,
 • właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji i dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
 • prowadzenie ewidencji świadectw i legitymacji uczniowskich,
 • przechowywanie pieczęci i stempli szkolnych,
 • sporządzanie aktualnych wykazów uczniów według klas,
 • sporządzanie statystyki SIO dotyczącej uczniów,
 • obsługa i  wykorzystywanie  w  codziennej  praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (np. „sekretariat uczniowski” Hermes, edytor tekstów),
 • sporządzanie sprawozdań dla Kuratorium Oświaty i Organu Prowadzącego dot. Branżowej Szkoły I stopnia
 • udzielanie wszechstronnej informacji o warunkach przyjmowania do Branżowej Szkoły I stopnia , sporządzanie wykazu uczniów przyjętych do klas pierwszych ( nabór na nowy rok szkolny)
 • systematyczne powiadamianie odpowiednich instytucji o przerwaniu nauki, bądź rezygnacji z nauki uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 • prowadzenie rejestru wypisywanych zaświadczeń dla uczniów,
 • prowadzenie zaświadczeń wydawanych uczniom do WKU,
 • wypisywanie i wydawanie duplikatów świadectw (szkoły zawodowe i szkoły dla dorosłych)
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku A przy ul. Traugutta 2 ; budynek nie jest wyposażony w windę i pojazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu lub umowa o pracę),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 8. referencje (jeśli są w posiadaniu),
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. uczniowskich” w sekretariacie dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZSZiO) w terminie do 07.10.2019 r. do godz. 15.30

Aplikacje, które wpłyną do ZSZiO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, wymienione w części VI pkt 1 – 4, mają być własnoręcznie podpisane. Dodatkowo list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) mają być opatrzone klauzulą:

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L  119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

 i podpisem.

Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół zawodowych i Ogólnokształcących
 2. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze jest niższy niż 6%.
 4. Selekcja kandydatów odbędzie się w 2 etapach:

Etap I – weryfikacja formalna dokumentów

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

 1. Kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną

powiadomieni telefonicznie o terminie Etapu II.

klauzula_informacyjna